Zakres działania

Kancelaria Motty świadczy kompleksowe usługi doradztwa i pośrednictwa w obrocie zbywalnymi prawami do terenów inwestycyjnych, kamienic i nieruchomości komercyjnych, tj.:
- prawami własności,
- prawami użytkowania wieczystego,
- prawami i roszczeniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- roszczeniami o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych lub odmawiających ustanowienia wieczystej dzierżawy,
- roszczeniami windykacyjnymi w stosunku do nieruchomości lub innego rodzaju roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
- roszczeniami o stwierdzenie zasiedzenia.

Są jeszcze ziemie nie odkryte...

… i do inwestorów

Sprzedaj ziemię, kup marzenie...

Reklama skierowana do właścicieli gruntów …

Naszymi klientami są wszystkie strony rynku nieruchomości komercyjnych – zarówno właściciele praw do nieruchomości, którzy podjęli decyzje o ich zbyciu, jak i inwestorzy poszukujący w Polsce terenów inwestycyjnych i obiektów komercyjnych.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych biur pośrednictwa nie zajmujemy się indywidualnym rynkiem mieszkaniowym, czyli mieszkaniami, domami jednorodzinnymi i działkami pod indywidualne budownictwo jednorodzinne, wychodząc z założenia, że w obecnej sytuacji wymagana jest jednoznaczna specjalizacja w zakresie obsługi poszczególnych segmentów rynku nieruchomości.

Przedstawiamy poniżej listę tych nieruchomości i przedsięwzięć inwestycyjnych, które znajdują się w kręgu naszych zainteresowań:

Tereny Inwestycyjne

Kancelaria Motty specjalizuje się w doradztwie i pośrednictwie w obrocie:

 1. Terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w największych miastach w Polsce, z przeznaczeniem pod budownictwo:
  - mieszkaniowe wielorodzinne,
  - mieszkaniowe jednorodzinne (wielobudynkowe),
  - biurowe,
  - handlowe,
  - magazynowe i logistyczne,
  - hotelowe,
  - przemysłowe, etc.
 2. Pozamiejskimi gruntami rolnymi, gruntami leśnymi i nieużytkami, będącymi przedmiotem działań inwestycyjnych.

Tereny inwestycyjne, nieruchomości komercyjne, grunty budowlane     Tereny inwestycyjne, grunty rolne

Budynki Komercyjne

Kancelaria Motty świadczy usługi doradztwa i pośrednictwa w obrocie zarówno skomercjalizowanymi, jak i niezagospodarowanymi budynkami komercyjnymi, tj.:

 1. budynkami biurowymi,
 2. budynkami handlowymi,
 3. budynkami magazynowymi i logistycznymi,
 4. budynkami hotelowymi,
 5. obiektami przemysłowymi, etc.

Nieruchomości komercyjne, budynki biurowe    Nieruchomości komercyjne, budynek handlowy    Nieruchomości komercyjne, budynki magazynowe, centra logistyczne    Nieruchomości komercyjne, budynki hotelowe    Nieruchomości komercyjne, budynki przemysłowe

 

Kamienice

Szczególne miejsce w działalności Kancelarii Motty zajmuje pośrednictwo i doradztwo w obrocie prawami do kamienic, czyli przedwojennych budynków mieszkalnych. Usługami Kancelarii Motty objęty jest szeroki wachlarz warszawskich kamienic, zróżnicowanych ze względu na stan prawny i stan techniczny, a także ze względu na przeznaczenie:

 1. Ze względu na stan prawny – począwszy od roszczeń o zwrot kamienic, które w całości zajmowane są przez lokatorów komunalnych, bądź z rażącym naruszeniem prawa zostały częściowo przekazane przez władze państwowe lub samorządowe na własność dotychczasowym najemcom, kończąc na odzyskanych budynkach o uregulowanym stanie prawnym, użytkowanych wyłącznie przez ich właścicieli, a więc bez lokatorów komunalnych i bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych będących własnością osób trzecich.
 2. Ze względu na stan techniczny – począwszy od zrujnowanych i nieremontowanych przez dziesięciolecia obiektów, zagrożonych nierzadko katastrofą budowlaną, kończąc na kamienicach znajdujących w doskonałym stanie technicznym, pieczołowicie odrestaurowanych i spełniających najwyższe europejskie standardy.
 3. Ze względu na przeznaczenie – począwszy od kamienic czynszowych z przeznaczeniem na najem popularnych mieszkań, przez kamienice z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe i handlowe, po ekskluzywne budynki z przeznaczeniem na luksusowe apartamenty, hotele, placówki dyplomatyczne etc.

 

Kamienice odrestaurowane

Kamienice zagrożone katastrofą budowlaną

Realizowane Inwestycje

Obok działań w zakresie praw do nieruchomości komercyjnych, Kancelaria Motty doradza i pośredniczy w obrocie niezakończonymi projektami inwestycyjnymi mającymi za cel budowę obiektów mieszkalnych lub komercyjnych, znajdującymi się w dowolnej fazie wykonania, obejmującymi część, bądź wszystkie z następujących praw intelektualnych i materialnych:
- prawa do nieruchomości,
- prawa do decyzji administracyjnych,
- prawa do badań,
- prawa i obowiązki z zawartych umów,
- zrealizowane prace i poniesione nakłady,
- inne, nie wymienione wyżej prawa, zobowiązania i dokumenty związane z realizacją projektu inwestycyjnego.

Tereny inwestycyjne, inwestycje w fazie realizacji

Spółki

Doradzamy i pośredniczymy w obrocie akcjami, udziałami bądź wkładami w spółkach kapitałowych i osobowych, posiadających prawa do tych terenów inwestycyjnych, kamienic lub nieruchomości komercyjnych, które stanowią przedmiot zainteresowania ze strony inwestorów obsługiwanych przez Kancelarię Motty.

Spółki, akcje, udziały, wkłady

Energia odnawialna

Równoległym kierunkiem działań Kancelarii Motty jest obsługa rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), w ramach której świadczymy usługi doradztwa i pośrednictwa w obrocie:

 1. Instalacjami technicznymi stosowanymi w procesach energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.:
  - elektrowniami wiatrowymi,
  - elektrowniami fotowoltaicznymi,
  - biogazowniami,
  - biospalarniami,
  - elektrowniami wodnymi, etc.,
 2. Prawami do projektów inwestycyjnych dotyczących przedsięwzięć energetycznych na różnych etapach realizacji,
 3. Akcjami bądź udziałami spółek posiadających prawa do ww. przedsięwzięć, praw i urządzeń w zakresie energetyki odnawialnej.

Energia odnawialna, farmy wiatrowe     Energia odnawialna, farmy fotowoltaiczne, solary     Energia odnawialna, Biogazownie, Biospalarnie      Energia odnawialna, elektrownie wodne