Bezpieczna współpraca

LICENCJE ZAWODOWE

Do 31.12.2013 roku Kancelaria Motty ściśle stosowała się do obowiązujących przez 10 lat przepisów polskiego prawa, nakładających na biura obrotu nieruchomościami obowiązek prowadzenia działalności wyłącznie przez pośredników posiadających licencje zawodowe nadawane przez Ministra Infrastruktury. Z dniem 01.01.2014 weszły w życie przepisy „deregulacyjne”, które zdjęły z nas obowiązek legitymowania się państwowymi licencjami. Aby jednak nieprzerwanie zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i szczególnej dbałości o jakość świadczonych usług, Kancelaria Motty dobrowolnie poddała się rygorom nałożonym przez Polską Federacją Rynku Nieruchomości, co zostało potwierdzone poprzez nadanie Mariuszowi Motty branżowej Licencji w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.

Licencja_Mariusz MottyLicencja PFRN

UBEZPIECZENIE OC

Pośrednicy Kancelarii Motty podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami pośrednictwa.

OC_2014

PRZECIWDZIAŁANIE TZW. PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Poprzez uczestnictwo w stosownych szkoleniach jesteśmy przygotowani do przeciwdziałania tzw. praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie nt. prania brudnych pieniędzy
REJESTR GIODO

Zgodnie z polskim prawem baza danych Kancelarii Motty wpisana jest do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zaświadczenie GIODOSzkolenie nt. ochrony danych osobowych

DOSKONALENIE PROFESJONALIZMU

Aby osiągnąć założone cele wymagamy od siebie ciągłego doskonalenia pracy indywidualnej oraz perfekcji w działaniu zespołowym. Mamy przy tym obowiązek nieprzerwanego kształcenia się, czego osobisty przykład daje właściciel Kancelarii Motty – Mariusz Motty. Jest on m.in. jednym z zaledwie stu kilkudziesięciu polskich absolwentów studium organizowanego przez Instytut CCIM w Chicago, pozwalającego uzyskać prestiżowy tytuł Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (Certified Commercial Investment Member). Tytuł ten uznawany jest na świecie za „Doktorat z komercyjnego rynku nieruchomości”. Szkolenie nie jest proste: obejmuje kilkaset godzin i składa się z 4 niezwykle intensywnych i kosztownych kursów, a każdy z nich kończy się wielogodzinnym egzaminem z wiedzy teoretycznej i praktycznej, zdawanym przed międzynarodową komisją. Należy przy tym wykazać się odpowiednim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych poprzez odpowiednio udokumentowany udział w transakcjach, które zamknęły się wielomilionowymi kwotami (liczonymi w USD). Jak dotąd w Polsce tytuł CCIM posiada niewiele ponad 100 osób.

CCIM-101CCIM-102CCIM-103CCIM-104

INNE CERTYFIKATY

Aktywnie uczestniczymy w życiu naszego środowiska zawodowego oraz bierzemy udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ugruntowujących profesjonalizm w działaniu.

181913

GIODO_szkolenie

14151617

106532112119820

ZASADY I WARUNKI WSPÓŁPRACY KANCELARII MOTTY Z KLIENTAMI

Wszelkie działania Kancelarii Motty zgodne są z polskim prawem.

W myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami podjęcie przez Kancelarię Motty czynności zmierzających do obrotu prawami do nieruchomości poprzedzone jest zawarciem umowy pośrednictwa w formie pisemnej.

UMOWA POŚREDNICTWA W ZBYCIU PRAW DO NIERUCHOMOŚCI

W ramach realizacji umowy pośrednictwa w zbyciu praw do nieruchomości zobowiązujemy się do poszukiwania inwestorów zainteresowanych nabyciem tych praw przy zastosowaniu jednego z następujących wariantów transakcji:

1)        zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości,
2)        zawiązanie nowej spółki lub zawarcie umowy zbycia akcji/udziałów w istniejącej spółce,
3)        zawarcie umowy powołania konsorcjum (wspólnego przedsięwzięcia, joint venture, etc.) zrzeszającego sprzedającego i nabywcę, mającego za cel realizację na nieruchomości wspólnych działań inwestycyjnych,
4)        zawarcie umowy ustalającej inną, niż wymienione powyżej, formę zbycia nieruchomości przez sprzedającego na rzecz nabywcy.

Ponadto, poza poszukiwania inwestorów zainteresowanych nabyciem praw do nieruchomości zobowiązujemy się do:
- przekazywania informacji o zainteresowaniu ofertą,
- prezentowania potencjalnym nabywcom nieruchomości i niezbędnej dokumentacji,
- organizowania spotkań właścicieli praw do nieruchomości z potencjalnymi nabywcami,
- uczestnictwa i pomocy w rokowaniach,
- poprowadzenia od strony organizacyjnej obsługi związanej z zawarciem stosownych umów dot. sprzedaży praw do nieruchomości lub udziałów/akcji/wkładów w spółkach.

UMOWA POŚREDNICTWA W ZAKUPIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI LUB AKCJI/UDZIAŁÓW/WKŁADU W SPÓŁKACH

W ramach realizacji umowy pośrednictwa w zakupie praw do nieruchomości lub akcji/udziałów/wkładu w spółkach zobowiązujemy się do poszukiwania nieruchomości będących przedmiotem zainteresowania naszych Klientów lub poszukiwania spółek będących właścicielami praw do ww. nieruchomości (Spółki Obiektowe). Realizacja zlecenia opiera się na założeniu, że nabycie praw do nieruchomości może odbyć się przy zastosowaniu jednego z następujących wariantów transakcji:

1)     zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości,
2)     zawiązanie nowej spółki lub zawarcie umowy zbycia akcji/udziałów/wkładów w istniejącej spółce,
3)     zawarcie umowy powołania konsorcjum (wspólnego przedsięwzięcia, joint venture, etc.) zrzeszającego zamawiającego i zbywców, mającego za cel realizację na nieruchomości wspólnych działań inwestycyjnych,
4)     zawarcie umowy zbycia przez zbywców na rzecz zamawiającego wszystkich lub części akcji/udziałów/wkładów w Spółce Obiektowej.
5)     zawarcie umowy ustalającej inną, niż wymienione powyżej, formę zbycia na rzecz zamawiającego praw do nieruchomości lub akcji/udziałów/wkładów w Spółce Obiektowej.

Ponadto, poza poszukiwaniem i prezentacją zamawiającemu nieruchomości i/lub Spółek Obiektowych zobowiązujemy się do:
- uzyskania oraz prezentacji dokumentacji i materiałów dotyczących nieruchomości i/lub Spółki Obiektowej,
- organizowania spotkań zamawiającego ze zbywcami
- uczestnictwa i pomocy w rokowaniach,
- poprowadzenia od strony organizacyjnej obsługi związanej z zawarciem stosownych umów dot. sprzedaży praw do nieruchomości lub udziałów/akcji/wkładów w Spółkach Obiektowych.

WYNAGRODZENIE KANCELARII MOTTY

Jeśli dzięki działaniom Kancelarii Motty zrealizowana zostanie transakcja sprzedaży bądź nabycia praw do nieruchomości lub udziałów/akcji/wkładów w Spółce Obiektowej, otrzymają Państwo fakturę VAT określającą wysokość wynagrodzenia uzgodnionego w umowie pośrednictwa – będzie to zazwyczaj kwota netto nie wyższa, niż 3% wartości transakcji.

CENNIK KANCELARII

UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ – GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA I SUKCESU!

Umowa na wyłączność to porozumienie, w którym klient przekazuje do sprzedaży swoją nieruchomość tylko jednej firmie, np. Kancelarii Motty. Taki system z powodzeniem funkcjonuje już na dojrzałych rynkach nieruchomości Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i w wysokorozwiniętych krajach azjatyckich.

Podstawowe korzyści dla sprzedającego, wynikające z podpisania umowy pośrednictwa na zasadach wyłączności, to:

  • najwyższa cena sprzedaży,
  • motywacja pośredników do działania na najwyższym poziomie profesjonalizmu,
  • osobiste bezpieczeństwo sprzedającego.

 

Po pierwsze – Najwyższa Cena Sprzedaży!

Niewątpliwie największą korzyścią wynikającą z zawarcia umowy na zasadach wyłączności jest możliwość uzyskania najwyższej ceny sprzedaży. W jaki sposób?

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację – zdecydowali się Państwo na zawarcie umów z większą liczbą agencji i do wyścigu o sukces, jakim jest sprzedaż Państwa nieruchomości, startuje kilku, kilkunastu a może nawet kilkudziesięciu pośredników. Wydaje się Państwu, że dzięki temu uzyskacie dużo świetnych ofert, z których wybierzecie z pewnością najlepszą. Nic bardziej złudnego! Każdy z tych pośredników zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że ciepło, które czuje na plecach, to oddech olbrzymiej liczby konkurentów, którzy pragną tylko jednego - nagrody w postaci prowizji. Kto pierwszy, ten wygrywa! W takiej sytuacji nie może być mowy o zadbaniu o najwyższą cenę – liczy się tylko czas. Cena przestaje być najważniejszym celem do osiągnięcia, gdyż każdy z zawodników czuje strach przed tym, że ktoś inny odniesie sukces tylko dlatego, że będzie umiał wcześniej znaleźć inwestora, który wyrazi chęć zakupu oferowanej nieruchomości. A wcześniej – to nie znaczy drożej! Taki inwestor nie jest zazwyczaj najlepszym z oferentów – to tylko sprytny i doświadczony pośrednik będzie umiał wywrzeć na Państwu tak silną presję, że sprzedadzą Państwo nieruchomość za cenę, którą przy spokojnym działaniu można było zdecydowanie podnieść.
A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację – pośrednik, podpisując z Państwem umowę na zasadach wyłączności, otrzymuje pewność uzyskania wynagrodzenia za solidnie i profesjonalnie wykonaną pracę. Wie, że jeśli uzyska dla Państwa najwyższą cenę, to otrzyma najwyższą prowizję. A więc poświęci cały swój czas i energię nie na to, by wygrać z bezpardonową konkurencją, lecz na to, aby uzyskali Państwo z tej transakcji jak najwięcej. Jego sukcesem nie będzie sama sprzedaż – jego sukcesem będzie sprzedaż za najwyższą cenę. Aby to osiągnąć wykona szereg czynności, które w innych przypadkach, ze względu na wyścig z czasem, nie będą przez pośredników realizowane w profesjonalny sposób, a mianowicie:
- przygotuje bogatą dokumentację zdjęciową, techniczną i formalno-prawną,
- przekaże potencjalnym nabywcom pełną informację o nieruchomości, jej otoczeniu i zaletach,
- przedstawi Państwu wiarygodną analizę bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynku nieruchomości,
- zainwestuje znacznie większe środki finansowe w reklamę nieruchomości,
- będzie szeroko i rzetelnie prezentował Państwa ofertę w mediach i na targach nieruchomości,
- i z całą pewnością wybierze najlepszego i najbardziej wiarygodnego inwestora, który zaoferuje Państwu najwyższą z możliwych do osiągnięcia cenę!

Po drugie – Motywacja!

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że brak wyłączności spowoduje u większości pośredników potraktowanie oferty „po macoszemu” i odłożenie jej do szuflady. Dlaczego? Gdyż nikt rozsądny nie chciałby pracować bez jakiejkolwiek gwarancji wynagrodzenia za podejmowane działania. Tym bardziej, że wybór zawodu pośrednika wiąże się obecnie z bardzo kosztowną i czasochłonną nauką na studiach podyplomowych. A więc, korzystając z usług kilku czy kilkunastu biur pośrednictwa, będziecie Państwo tkwić w przeświadczeniu, że Wasza nieruchomość jest przedmiotem żywego zainteresowania ze strony licznych nabywców, gdy tym czasem oferta zginie w stercie innych dokumentów w oczekiwaniu na przypadkowego klienta.

Po trzecie – Bezpieczeństwo!

Należy zdać sobie sprawę z tego, jakie ryzyko niesie ze sobą powierzenie licznej grupie nieznanych sobie ludzi szczegółowych danych osobowych i adresowych wraz z informacją o planowanym przypływie olbrzymiej gotówki ze sprzedaży nieruchomości. Niewątpliwie wszyscy doskonale wiemy, jak łakomym kąskiem są takie informacje dla tych, których działania oparte są na bezprawiu i cudzej krzywdzie! Niestety również wśród pośredników, jak w każdej grupie zawodowej, można natknąć się na „czarną owcę”.

Jak uniknąć tego ryzyka? Tylko w jeden sposób – zawierając umowę na wyłączność, gdyż będą Państwo wówczas obsługiwani przez jednego, zaufanego oraz znanego z imienia i nazwiska pośrednika, który będzie wobec Państwa ponosił pełną odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną.

Tak więc najwyższa cena nieruchomości, motywacja pośredników i bezpieczeństwo transakcji – to argumenty, które niewątpliwie przemawiają na korzyść wyłączności.